Articoli

Oràrios de s'Ufìtziu Limba Sarda in su mese de austu de su 2014

Oràrios de s'Ufìtziu Limba Sarda in su mese de austu de su 2014

Oràrios de s'Ufìtziu Limba Sarda in su mese de austu de su 2014
Comunicatzione de sos oràrios de abertura de s'ULS de su Mandamentu VIII, in su mese de austu 2014. Si che comunicat chi in su mese de austu s'Ufìtziu Limba Sarda in su Mandamentu VIII, at a sìghire custu calendàriu de abertura: Die Comunu Oràrios 01- 08 chenàbura Orune 8.30- 13.30 06-08- mèrcuris Lùvula 15.00-19.00 07-08 giòbia Orune 8.30- 14.00 e 15.00- 18.00 08-08 chenàbura Onanie 8.30-14.00 e 15.00-19.00 Dae sa die 9 a sa die 25 de austu s'Ufìtziu Limba Sarda at adurare tancadu. At a torrare a èssere abertu dae sa die de martis 26 de austu cun s'oràriu chi sighit: Die Comunu Oràrios 26-08 martis Orune 8.30- 10.30 26-08 martis Onanìe 11.00-14.00/14.30- 19.00 27-08 mèrcuris Lùvula 9.00- 14.00 /15.00- 17.30 29-08 chenàbura Orune 8.30- 13.30 Sa comunicatzione at a èssere publicada in sos sitos de sas Comunas e at a èssere posta in s'albu pretòriu e in sas sedes issoro. Orune, sa die 29 de trìulas 2014. S'Operadore de su Mandamentu VIII dut. Màriu A. Sanna
Condividi: