Articoli

Addòviu e presentada de su Progetu 'ORESTE NEMI ERIS E OJE' in sa Sala de su Consìgiu Comunale de Lùvula, chenàbura 16 de maju 2014

Addòviu e presentada de su Progetu 'ORESTE NEMI ERIS E OJE' in sa Sala de su Consìgiu Comunale de Lùvula, chenàbura 16 de maju 2014

Addòviu e presentada de su Progetu 'ORESTE NEMI ERIS E OJE' in sa Sala de su Consìgiu Comunale de Lùvula, chenàbura 16 de maju 2014
Addòbiu e presentada de su Progetu ''ORESTE NEMI ERIS E OJE'' in sa Sala de su Consìgiu Comunale de Lùvula, chenàbura 16 de maju 2014, a sas 6 de borta de die. Pro sas atividades culturales chi pertocant personàgios de importu pro s'istòria e pro sa cultura sarda, sa Regione Sardigna at finantziadu su progetu ''Oreste Nemi eris e oje'' presentadu dae s'Amministratzione Comunale de Lùvula in s'annu 2013 pro mèdiu de s'Ufìtziu de sa Limba Sarda (dae s'Operadore Jogli Rusta) chi punnaiat a fàghere connòschere a sos luvulesos sa figura de Chircu Antoni Porcu, alias Oreste Nemi istudiadu de livellu mannu, nàschidu in Lùvula in su 1863 mortu a baranta annos. A pustis de àere frecuentadu sas iscolas primàrias in Lùvula aiat frecuentadu su ginnàsiu in Tàtari e aiat cunsighidu sa maturidade clàssica. A pustis aiat comintzadu a istudiare abogadura in s'Universidade de Tàtari, ma no aiat cumpridu pro anneos econòmicos de sa famìllia sua. Ghiradu a Lùvula aiat comintzadu a traballare in su Comune comente Segretàriu Comunale, ponende in bia riformas amministrativas de importu mannu, ma aiat in antis de totu sighidu a istudiare a fàghere chircas: in s'àmbitu de unu cuncursu pro sos ditzionàrios ''dialettales'' de s'Italìanu, Oreste Nemi, aiat cumpiladu unu ditzionàriu sardu de sa faeddada luvulesa. Su Ditzionàriu de Oreste Nemi no at petzi colluidu paràulas de gasi matessi, ma si podet lèghere cun pràghere mannu ca pustis de cada paràula b'est s'impreu de sa paràula matessi, dae unu ditzu a una testimonia de comente s'impitaiat sa paràula. Su progetu previdiat non solu su convegnu finale, ma una serie de atividades de promotzione in sas iscolas: gasi cun sa ghia de s'Ufìtziu Limba Sarda sas duas operadoras de su progetu Camilla Sedda e Mariantonietta Massardo, ant presentadu in totus sas iscolas de Lùvula sa figura e sas paràulas de Oreste Nemi, faghende partetzipare a sas atividades prus de 100 pitzinnos luvulesos. Su programma de su cunvegnu chi s'at a fàghere chenàbura 16 de maju dae sas oras 6 de borta de die in s'Aula de su Consìgiu Comunale de Lùvula, previdit sos saludos de su Sìndigu Màriu Calia, de s'Assessore a sa Cultura Pedru Pittalis, s'introduida e sa ghia de su Responsàbile de s'Ufìtziu Limba Sarda Màriu A. Sanna e sas relatas de Chircu Sannio de su Sòtziu Culturale ''Oreste Nemi'', de Lìviu Porcu nebode de Oreste Nemi e sas relatas de sas Operadoras de su Progetu Camilla Sedda e Mariantonietta Massardo.
Condividi: