Articoli

Cunvocatzione de su Cossìzu Comunale

Cunvocatzione de su Cossìzu Comunale
Cunvocatzione de su Cossìzu Cumonale Su Sinnicu de Lùvula Màriu Calia at cunvocadu su Consizu Cumonale in setziada ordinària pro sa die mèrcuris 30 de abrile 2014 a sas oras 11.00. S'Ordine de sa die previdit: 1- Approvu de su contu consuntivu de s'esertziziu 2013
Condividi: