Articoli

Ufitziu Limba Sarda

Ufitziu Limba Sarda
Si che comunicat chi dae su mese de freàrgiu 2014, s'Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Lùvula at a èssere abertu a su pùblicu cada mèrcuris dae sas oras 9.30 a sas oras 13.15 e dae sas oras 15.00 a sas oras 16.00 in sa domo comunale de Lùvula. S'Operadore est su dut. Màriu A. Sanna
Condividi: