Articoli

Calendàriu de s'arga.

Calendàriu de s'arga.

Calendàriu de s'arga.
Mese de Trìulas. Si dat a ischire chi est istadu intregadu su servìtziu de s'arga. Su servìtziu nou at a comintzare dae su mese de cabudanni. bi det àere càmbios chi ant a èssere comunicados paris cun su calendàriu nou.
Condividi: